Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Svetainės www.ostklinika.lt (toliau – Svetainė) naudojimo taisyklės ir privatumo politika (toliau – Taisyklės arba Privatumo politika) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Svetainės valdytojas juridinis asmuo UAB „Per Aspera“, įmonės kodas 300590810 (toliau – Bendrovė), veiklos vykdymo adresas J. Ralio g. 4, Vilnius, (toliau – Valdytojas), tvarko Svetainės lankytojų (toliau – Lankytojas) asmens duomenis.

1.2. Visi Svetainės lankytojai, prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Valdytojas tvarkytų Lankytojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų.

1.3. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima informacijos apie vykstančius renginius, kainodarą, teikiamas paslaugas, Bendrovės veiklą, rezultatus, naujienas, teikimą.

1.4. Valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdamas Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2. Informacijos rinkimas

2.1. Mes renkame (ir galime rinkti) informaciją apie Lankytoją:
2.1.1. kuris užpildo kontaktų, atsiliepimo arba registracijos pas gydytoją formą – renkame informaciją apie Lankytojo vardą, elektroninio pašto adresą, Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia Svetaine, įskaitant Lankytojo IP adresą, apsilankymo prie Svetainėje laiką ir datą;
2.1.2. bet kokią kitą informaciją, kurią Lankytojas gali pateikti Bendrovei bet kuriuo metu, naudodamasis Bendrovės Svetaine, teikiamomis paslaugomis ar bendraudamas su Bendrovės atstovais.

2.2. Asmens duomenis Bendrovė gauna tiesiogiai iš Lankytojo arba:
2.2.1. iš juridinių asmenų, kai Lankytojas yra šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan.;
2.2.2. iš verslo partnerių, kurie yra susiję su Bendrovės veikla, ar kitų juridinių asmenų su kuriais Bendrovė bendradarbiauja;
2.2.3. iš viešų duomenų rinkmenų, prieinamų internetu.

2.3. Registruodamasis Lankytojas duoda sutikimą Valdytojui rinkti ir tvarkyti Lankytojo pateiktus asmens duomenis, kad Valdytojas pateiktų Lankytojo užprenumeruotas naujienas, publikacijas, pasiūlymus ir informaciją apie seminarus, akcijas ir kt.

3. Duomenų panaudojimas

3.1. Valdytojo renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams tam, kad:
3.1.1. Valdytojas suteiktų Lankytojui galimybę naudotis Valdytojo Svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
3.1.2. Valdytojas pasiūlytų Lankytojui jam pritaikytus produktus ar paslaugas (įskaitant iš susijusių trečiųjų šalių), kurie jį galėtų dominti, remdamasi Lankytojo užsakymų istorija ir elgesiu, prioritetais. Valdytojas taip pat gali susisiekti su Lankytoju ir pasiūlyti dalyvauti klientų apklausose, renginiuose, konkursuose.

3.2. Lankytojo duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (tris) mėnesius po paskutinio Lankytojo apsilankymo prie Internetinės svetainės, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

4. Lankytojų teisės

4.1. Gauti iš Valdytojo patvirtinimą, kad Valdytojas tvarko jo asmens duomenis arba ne, ir, jeigu taip, gauti prieigą prie savo asmens duomenų ir su jais susipažinti;

4.2. Reikalauti iš Valdytojo ištaisyti netikslius Lankytojo asmens duomenis;

4.3. Reikalauti iš Valdytojo panaikinti Lankytojo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

4.4. Nesutikti su Lankytojo asmens duomenų tvarkymu;

4.5. Reikalauti iš Valdytojo apriboti Lankytojo asmens duomenų tvarkymą;

4.6. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Valdytojui patogia forma.

4.7. Visais duomenų tvarkymo klausimais Lankytojas gali susisiekti su Valdytoju žemiau nurodytais kontaktais. Jeigu Lankytojas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduotina prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Valdytoju.

5. Kaip susisiekti su valdytoju?

5.1. El. paštu: klinika@ostklinika.lt
5.2. Telefonu: +370 669 98818;
5.3. Atvykus veiklos vykdymo adresu: J. Ralio g. 4, Vilniuje

6. Slapukai

6.1. Valdytojas, siekdamas padaryti Lankytojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Valdytojas naudoja Lankytojui atpažinti. Taip pat, slapukai pagerina ir pritaiko Lankytojui svetainės funkcijas, padeda analizuoti srautą, bei stebėti Svetainės lankomumo statistiką.

6.2. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Valdytojas įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Lankytojas gali pasirinkti kokius slapukus Valdytojas gali naudoti, sutikti arba nesutikti, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Valdytojo numatyti slapukai. Šį sutikimą Lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus arba slapukų politikos lange pažymėti nustatymą "nesutinku", tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Lankytojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

7.2. Esant poreikiui, Valdytojas gali keisti šią Privatumo politiką, čia paskelbdama atnaujintą Privatumo politikos versiją. Maloniai prašome Jus dažnai aplankyti šią skiltį ir susipažinti su aktualia Privatumo politikos redakcija.